Pennsylvaania un ihre Rewwere!

Pennsylvaanias Rewwere hen sunnerbaare Naame. Efders kumme die Naame vun de Insching un hen en arrig eefache Meening. Die Susquehanna iss een devun. Der Haernhuder Missionsbreddicher, der John Heckewelder, hot gedenkt ass der Naame iwwersetzt ass “der lange Reech Rewwer” odder der “grosse Bay Rewwer.” In die Algonquian Schprooch, meent es “schmierige Rewwer.” Der Lackawanna Rewwer, in Naddoscht Pennsylvaania, kummt vun de Lenape, odder Delaware, Insching. Es meent “der Schtrom der gawwelt.” En annere Rewwer mit en aehnlicher Naame iss der Lechaa (Lehigh) Rewwer. Lechaa (Lehigh) iss en Englisch Version vun de Lenape Watt Lechewuekinnk. Es meent “bei de Gawwele” odder “wu es Gawwele gewwe.”

Do iss en Landkaart vun de Rewwer in Pennsylvaania.

Der Juniata Rewwer hot aa en Naame der en verenglischde Version vun en Insching Watt iss. Der Insching Naame iss Onayutta, odder “Schtehende Schtee.” Die Onojutta-Haga Insching hen en fuffzeh-Fuss hoch Schtehende Schtee net weit weg vun der Schtadt Huntingdon ghatt. Es waar eigschriwwe mit ihre Gschicht un Glaawe. Die Onojutta-Haga hen der Schtee mit ihne genumme ass sie vun ihrem Land im 1754 weggedriwwe waare. Es waar nimmi schpeeder gefunne.

In Weschtpennsylvaania, gebt es der Allegheny Rewwer. Es iss aa en Lenape Watt, awwer mir wisse net die rechde Meening. Es kann “fei Rewwer” sei odder es kann aa en Beweisunge zu en Insching Tribe mit dem Naame Allegewis odder Tallegewis sei, die Allegewis waare Feinde vun de Lenape. En Tributary vun dem Allegheny, der Kiskiminetas Rewwer, hot aa en Naame die mir uns net recht wisse. Es kann “glaar, rei Schtrom mit viel Grimme,” “Blatz vun de greeschde Schtrom” un “Rewwer vun grosse Fische” meene.

Zum Glick, der Monongahela Rewwer hot en Naame der ganz leicht iwwersetzt sei kennt. Es meent “Falle in Ufre.” Der Youghiogheny Rewwer, der laaft in de Monongahela, iwwersetzt ass “biegende Schtrom” odder “Schtrom der in de letze Richting laaft.”

All vun de Weschde Rewwer laafe in der Ohio Rewwer. Viel Leit denke ass es “Scheene Rewwer” iwwersetzt, annere Iwwersetzunge sin aa gewwe. Die Lenapes hen es Kit-hanne odder “Grosse Rewwer” benaamt. Annere Iwwersetzunge sin “Blutige Rewwer” un “Schtrom der arrig weiss iss.”

“Treaty of William Penn with the Lenape” by Benjamin West (1771

Do iss en Audio Klip:

1 thought on “Pennsylvaania un ihre Rewwere!

  1. Groß Dank Dir Douglas, for the very interesting post!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close