Hexenkopf Hiwwel!

Weesscht du ass es en gut bekannter Hiwwel in Nordhampton Kaunty gebt? Der Hiwwel hot en langi Gschicht un aa eene die arrig geheim iss! Hexenkopf Hiwwel iss zidder lange Zeit en Blatz mit viel supernatural Geweb gewest. Der Hiwwel iss sudlich vun Easton in Williams Taunschip.

Hexenkopf Hiwwel un der Hexe ihr Schtee. Pickder vun The Morning Call

Nochdem Gschicht, viel verschiddliche Druppe vun Leit hen der Hiwwel geyuust um Hexerei zu iewe. Verschiddliche Insching Druppe hen Rituals datt geduh um iwwele Geischde vun ihre granke un schtarwene Leit wegzufaahre un dann die Geischde in der Hiwwel eizufange. Fer viele Yaahre Leit die datt gewuhnt hen, hen gsaat ass der Hiwwel in der Nacht gluhe daete wege die gefangene Geischde.

Mer muss uff der Hexenkopf Schtross faahre um der Hiwwel zu bsuche.

Die Gegend um der Hiwwel waar vun viel Deitsche Leit gseddelt. In die friehe 1700s, Weibsleit die Hexerei geduh hen, iss es gsaat, ass sie uff en gewisse Owed enanner datt gedroffe hen. Dann hen sie Rituals geduh, sie hen gedanzt, un hen fremme Lieder gsunge. In die 1800s, der Hiwwel waar geyusst vun Braucher. Die Braucher hen der Hiwwel geyuust wie die Inschinge es geyuust hen. Es waar en abaddiche Schtee uff Hexenkopf mit der Naame: der Hexe ihr Schtee. Die Brauchers hen ihre Rituals geyuust um Grankheite vun en Paerson in der Schtee iwwerzudraage. Annere Rituals un Gebete waare aa uff der Hiwwel gemacht.

Hexenkopf hot der Naame ass eens vun die mehnschde gschpuckte Bletz in ganz Pennsylvaania. Viel Leit saage ass all die Geischde die in die Schtee eigefange sin, laafe iwwer der Hiwwel, ewichlich verbunne zu re Aerd.

*** Im Diesember 2020, es Land wu Hexenkopf legt, waar vun de Besitzer zu de Taunschip gewwe, so meh Leit kennte der Hiwwel un der Busch, der um es legt, erfaahre. Do iss en Ardickel iwwer sell: https://www.lehighvalleylive.com/news/2020/12/76-acre-land-donation-will-allow-the-public-to-enjoy-hexenkopf-ridge-in-williams-township.html

Do iss en Audio Klip:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close