Menschenfresser in dem Hotel!

Als P.T. Barnum sei reisende Serkes zu Yarrick Kaunty im Moi 1872 gebrocht hot, hot er in em Pennsylvania House Hotel in die Schteddel Yarrick gschloffe. In sei Drupp waare vier “echte” Menschenfresser aus Fiji. Sei Bekanntmachunge hot sie beschriwwe ass “die Vier Wilde Menschenfresser, Gfangene vun Grieg, loskaaft vun Keenich Thankembau vun Mr. Barnum fer en Koscht vun $15,000.” Darrich ihre Zeit, een vun de Menschenfresser, der en Mops waar, iss grank geworre, hot verweigert zu esse un kennt yuscht gheert es Watt “Fiji” iwwer un iwwer zu saage. Schpot ee Owed, ass en Doktor browiert hot ihm Medicine zu gewwe, iss er hinnerschich gfalle un iss gschtarrewe.

Dem Menschenfresser sei Kaerper waar in en Casket gelegt un es waar zugschlosse bis en richdige Leicht gschehe kennt. Der. S. S. Smith, der uff die Kaerper uffgebasst hot, iss fer baut 30 Minudde verlosse. Wie er zerickkumme iss, hot er entdeckt die zwee annere Menschenfresser sin in die Schtubb kumme un waare uff dem dode Kaerper am kaue. Yuscht der vierde Menschenfresser, en Weibsmensch, die neilich en Grischdel waar, hot nix vum dem Kaerper gesse. Der Kaerper waare in en Graab selle Owed begraawe so ass sie nix meh gschehe kennte. En lokal Zeiding, die “True Democrat,” hot die Gschicht ass en Hoax benaamt. Sie hen gedenkt ass der Barnum hot gewollt meh Geld vun re Gschicht griege.

Do iss en Audio Klip:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close