Eppes vun dem Birmelin!

Guder Daag Blog Leser! Des Mol bring ich widder eppes, die ich net selwer gschriwwe hab. Wann es zu Pennsylvaanisch Deitsche Dichder kummt, gebt’s nix besser ass der John Birmelin (1873-1950). Er waar un iss immernoh der Bescht. Sei Gedichte un Vaersch sin wie vun en annere Welt. So en gude Command vun unsre Schprooch hot er, sei Reim un Fiehl waar schier gaar fehlerfrei. Es gebt so viele Schticke die der Birmelin gschriwwe hot, un mer kann sie in viel verschiddliche Bicher finne.

Heit will ich yuscht ee Gedicht mit eich deele. Viel Gschpass bei lese!

Heiraadsdruwwel

“Ach Mudder, er iss doch so schee!
Ferwas soll ich net mit em geh?”
“Nau heer ee mol, mei liewes Kind!
Die Scheenichkeet vergeht so g’schwind;
Wann schunscht nix weiter an em iss,
Dann reit’s dich schpeeder, ganz gewiss.”

“Ach Mudder, er iss doch so reich!
Un wann ich ihm so arrig gleich?”
“Ya, wann sei alder Daadi schtarebt,
Dann hofft er ass er alles aerbt;
Doch wann der Ald viel Schulde hot,
Un gaar nix iwwerich bleiwe sott?”

“Ach Mudder, er iss doch so g’scheit!
Der weess viel meh wie unser Leit.”
“Un mehnscht du wann er en Laerning hett,
Ass des ihn besser mache sett?
So wie du bischt, so nemmt er dich,
Verleicht bis marriye schemmt er sich!”

“Ach Mudder, er iss doch so gut;
es iss nix ass er net fer mich dutt!”
“So geht’s mit dere Freierei!
Die Baerschtelcher sin arrig fei;
Un schpeeder, wann sie g’heiert sin,
Dann hockt die Fraa im Elend drin.”

“Un wann ich den net hawwe kann,
Dann will ich gaar ken annere Mann!”
“Ach liewes Kind, des glaawich dir!
Un graad so waar’s ee mol bei mir.
Dann geh du numme, geh in Friede,
Der liewe Gott soll dich behiede!”

Do iss en Audio Klip:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close