Ich wott dihr waert Bauer!

Guder Daag Blog Leser! Mannichmol gleich ich eppes uff mei Blog poschde, die ich net gschriwwe hab. Des Woch bring ich eich en Schtick vun mei gude Freind, der Kevin Sterner. Der Kevin hot des Schtick fer es Kutztown Folk Fescht Schreiwers Fescht gschriwwe un hot mir erlaabt es mit eich zu deele. Gross dank fer sell, Kevin! So, do iss sei Schtick: “Ich wott dihr waert Bauer!”

Der Dr. Ezra Grumbein hot emol en bekan- nti Dichting gschriwwe: “Ich Wott Ich Waer en Bauer”. Es waar en lecherlich Gedicht, zu en Liebschtick gschwriwwe, iwwer die gschpassiche Dinge ass er duh hett, wann er yuscht en Bauerei hett. Sellemols, schier all vun de Pennsylfaanisch Deitsche waare Bauer. Yuscht der Eifall fer en Kall am Winsche ass wie wann er en Bauer waer, waar verleicht bissel gschpas- sich. Sell waar der regelmaessich Tschabb. Wann du ken anner Tschabb hettscht— saag, en Dockder ass wie der Grumbein— Bauereschtand waar gwehnlich was du duh hettscht. Er hot verleicht nie gedenkt, ass en Zeit keemt wann des nimmi waahr warre waer.

Heidesdaags iss es net so gschpassich zu winsche fer en Bauer zu sei, odder uffgewaxe warre waere. Un gewiss, ich duh. Awwer, es gebt eppes Anneres ass ich winsch: Ich wott ass all vun eich aa Bauer waere!

Guckt emol, ich schaff en “high tech” Tschabb, un ich ding Leit fer mit Rechelmaschiene zu schaffe. Des iss fer schurr haddi Arewet, un ’s gebt schier ken Amerikaanischers ass es duh kenne. Gwehnlich muss ich des gutbezaahlich Tschabbs gewwe zu Leit vun Bletz ass wie Tscheine un Insche. Ich bin froh fer eeniche Schaffleit zu finne, ass diese Tschabbs duh kenne. Awwer heidesdaags, die Tschabbs warre hatter un hatter zu fille. Dihr maagt denke, weil heidesdaags schier alliepper Rechelmaschiene yuuse, watt es leichter deet. Awwer ich denk ich maag ken Brograemmers. Was ich verhafdich brauch sinn Bauer, wer rechle kenne.

Nau, verleicht deel vun eich denk ass ich ken Amerikaanischers finne kann, wer hattschaffich genunk sinn. Annere verleicht denke ass ich ken Amerikaanischers finne kann, wer billig genunk sinn. Haddi Arewet fer gleeni Bezaahling laut gewiss wie Bauereschtand, awwer des iss net was ich such. Es gebt viel hattschaffich Amerikaanisch Rechelmaschiene Brograemmers. Un ich bin recht willens fer en Latt zu bezaahle. Was ich brauch sinn Leit wer hatte Broblems nemme ass sie nie net vorher gsehne henn, un brauche Kinschde ass sie noch net grickt henn, awwer sie ennihau sie ausfiggere. Des iss die Kunscht ass Bauereschtand lannt, un was mir heidesdaags verlore henn.

Am Zwansichschde Yaahrhunnert seim Aafang, menscht vun de Leit sinn an Bauereie uffgewaxe. Sie henn wennich “Technology” gewisst; awwer sie henn yuscht die recht Hanner fer’n abbadichi Satt Broblems auszufiggere: neie Broblems. Un sie henn sie gewiss ausgefiggert. Der Philo Farnsworth hot die Eidie grickt fer Guckbaxerei, wann er iwwergedenkt hot vun seim Maulesel, hie un her iwwer ’s Feld am Bluuge. Des iss een beriehmt Beischpiel, awwer glaabt ’s mol, die Inscheniers wer unser maddern Welt gemacht henn, henn gmeenerhand ihre Tschabbs an Amerikaanische Bauereie gelannt.

Wann heidesdaags unser Fattschritt immermeh langsam gengt, des iss net weil mir am End kumme, vun Broblems auszufiggere. Nee, des iss weil mir am End kumme, vun Bauer fer sie auszufiggere.

Aye aye aye Kevin sell waar, wie allsfatt, arrig gut gsaat. Ich schtimm mit dir ei! Unsre Gsellschaft hot warricklich eppes iwwer de Yaahre verlore.

Do iss en Audio Klip: 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close