Denny der Rote!

Meh ass ee Hunnert Yaahre zerick, in Tschulei 1914, iss en Explosion darrich en Schtall uff Ridge Avenue in Ellsdaun gedrennt. Die Explosion hot en grosse Feier aagsetzt. Drei Menner, een mit sei Gleeder uff Feier, sin vun der brennende Scheier gschprunge. Wann es Feier nausgeduh waar, hen die Authorities en unbekannte Mann sei gebrannte Kareper rausgenumme. Noch en Unnersuchung, waar es gsaat ass die Iwwerrest waare vun dem Dennis Grummel, en Safecracker, weit bekannt ass Denny der Rote zu Polies in Barricks, Lechaa, un Schuylkill Kaunties.

“Allbekannt Bschisser, Angscht vun Barricks Officers, Schtarebt in Explosion,” waar die Headline vun der Reading Times uff dem 24. Tschulei, 1914. “Vun de Wunde uff der Kareper zu richde, die Times hot bericht, Denny der Rote iss entwedder vun der Explosion verreckt odder sei Schaade hot ihn verhinnert raus vun em Feier zu kumme.”

“Sei drei Freinde, die mit ihm waare, sin raus vun er Scheier kumme,” die Times hot bericht. Es End vun Denny der Rote hot en lange Career vun Raawereie in Barricks un die Umgegend geendt.

“Er waar en dypical Ridder vun der Schtrooss,” die Times hot bericht, “bekannt zu yede Corporation Officer in Barricks, Lechaa, un Schuylkill.” Denny der Rote hot viel Brison Terms ausgedient, awwer sei bekannteschte Caper waar en Series vun Kohl Gegend Raawerei in Matz vun 1904. Die Reading Riggelweg Affis in Frackville, viel Bisnesses in Shenandoah un Mahanoy Schtadt un der Anthracite Lumber Hof in Minersville waare neigebroche un beraabt.

Die Raawerei hot Inderesse rumgeriehrt vun de “Kohl un Eisen Polies,” en private Drupp vun der Philadelphia un Reading Kohl un Eisen Kumpani, en Subsidiary vun dem Reading Riggelweg.

Noch der Frackville Raawerei, wu sie die Safe in der Riggelweg Affis gegnackt hen, waare sie in der Busch un iwwer die Barriye vun de Polies geyaagt. Denny der Rote un en Accomplice sin verwundt, awwer sie sin noch St. Clair darrichgewitscht. Schpeeder waare sie in en Haus vun en Freind in New Castle Taunschip gfange. Noch er iwwergfiehrt waar, waar Denny der Rote 18 Yaahre in Eastern State Penitentiary geurteilt.

Screen Shot 2018-08-14 at 2.38.04 PM

Mir wisse net wie lang er bei Eastern State waar, awwer die Reading Times hot bericht ass er Hannweh verschtellt hot un waar noch en Narrehaus bei Harrisburg genumme. Datt, noch yuscht ee Daag iss er darrichgewitscht. Er hot die Wand erschtigge.

“Der Dode vun Denny der Rote,” hot die Times bericht, “marickt en Vergang vun een vun dem gutbekannteschte un deschberaate Verbrecher in der Gschicht vun oscht-Pennsylvaania.”

Mit en Naame wie Dennis Grummel, glaab ich, unglicklicherweis, ass er en Deitscher waar. Sell weess ich net fer schurr, awwer mir kenne sicherlich so mutmaasse.

 

Do iss en Audio Klip: 

* Sell Blog Poscht kummt vun en Ardickel aus der Reading Eagle vun dem 8. Aagscht 2018 vun dem Ron Devlin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close