Es grosse Pennsylvaania Myusik un Kunscht Fescht!

BEKANNTMACHING:

Uff Gedechtnis Daag Wochenend gebt es en grosse Fescht in Allentown un Pennsylvaanisch Deitsch Myusick, Kludur, un Gschicht waerre uff die Stage sei! Fer meh Information, klick mol uff des Link: FESCHT WEBSITE

Ich waerr aa dat sei! Am Samschdaag waerre ich un der Chris LaRose unser Ask A PA Dutchman Live Show um 1 Uhr. Vielleicht waerre mir uns datt sehne?

Do iss en Flyer fer es Fescht:

Screen Shot 2018-05-17 at 8.27.41 AM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close