Die Oschder Gschicht!

Guder Daag Blog Leser. ‘Sis die Heiliche Woch un ich hab gedenkt, as en guder Poscht iwwer die Gschicht vun em Yesus sei Dod un sei Uffschtehung waerr. Sell kummt vun dem Ralph Wood sei Iwwersetzung vun es Evangelium vun Matthaeus.

Aus em siwweunzwansichscht un achtunzwansichscht Kabiddle:

Un unnerwegs hen sie en Mann vun Cyrene aagedroffe naamens Simon. Den hen sie gezwunge Yesus sei Greiz zu draage.

Un wie sie zum Blatz kumme sin, as Golgatha heesst – sell mehnt Scheedelbarrick – hen sie em sauerer Wei mit Gall vermischt zu drinke gewwe, un wie er’s gschmackt hot, hot er’s net drinke wolle.

Un noochdem as sie ihn gegreizicht hen, hen sie sei Gleeder unner enanner verdeelt un hen devor gewarfelt.

Dennoh hen sie datt ghockt un hen uff en Wacht ghalde, un iwwer sei Kopp hen sie die Ursach vun seim Dod gsetzt. Datt waar gschriwwe: Des is Yesus der Yuddekennich. Noh hen sie mit em zwee Verbrecher gegreizicht, der eent rechts un der anner links, un die Leit, as verbei gange sin, hen en geleschtert, hen der Kopp gschiddelt, un alsfatt gsaat: Du bischt der Mann, wu der Tempel runnerreisse un in drei Daage widder uffbaue will. Nau helf dir selwert! Wann du Goddes Soh bischt, kumm runner vum Greiz! Der gleiche Weg hen aa die Hohebrieschter en verschpott; un sie un die Schriftgelehrte un die Eldeschde hen gsaat: De annere Leit hot er gholfe un kann sich selwert net helfe. Wann er der Keenich vun Israel iss, soll er vum Greiz runnerkumme, un dennoh wolle mir em glaawe. Er hot Gott verdraut, nau soll dar ihn freimache, wann er ihn hawwe will. Er hot yo gsaat: Ich bin Goddes Soh. So hen en aa die Verbrecher verschpott, as mit em gegreizicht warre sin. Un am zwelf Uhr iss en Finschternis iwwer’s gans Land kumme, as bis drei Uhr gedauert hot. Un am drei Uhr hot Yesus laut gegrische: Eli, Eli, lama sebachtani! Sell mehnt: Mei Gott, mei Gott, fer was hoscht du mich verlosse? Un Yesus hot noochmols laut gerufe un iss gschtarewe.

Un sehnt! Der Vorhang im Tempel iss in zwee Schtick verrisse, vun owed bis unne hie. Un die Aerd hot gewackelt, die Felse sin verschplitt, un die Greewer hen sich uffgeduh.

Awwer wie der Haaptmann un die, as bei em waare un uff Yesus uffgebasst hen, gsehne hen, wie die Aerd wackelt un alles schunscht, was aagange iss, waare sie arrig verschrocke, un hen gsaat: Verhaftich, seller iss yo Goddes Soh gewest.

Un Oweds iss en reicher Mann vun Arimathea beikumme, as Joseph gheesst hot, un aa eener vum Yesus seine Yinger waar. Der Joseph hot der Leichnaam genumme, hot en in en sauwer Leinduch gewickelt, un hot en in sei eege Graab geleegt, as nei waar un imme Felse rausghackt. Var die Dier vum Graab hot er en grosse Schtee hiegerollt, un iss weggange.

Un wie der siwwet Daag verbei waar, sin Maria Magdalena un die annere Maria kumme in der Helling vum aerschde Daag, fers Graab zu sehne. Un sehnt, die Aerd hot aagfange gewaldich zu wackle, en Engel vum Herr iss vum Himmel runnerkumme, iss ans Graab gedrede, hot der Schtee weggerollt vun der Dier un hot sich druffgsetzt. Sei Gschtalt waar so hell wie der Blitz un sei Gleeder waare schneeweiss. Die Wechter waare vergelschtert, un hen wie dod datt gelege. Awwer der Engel hot die Weiwer gsaat: Farricht eich net. Ich weess yo. ass ihr Yesus suche wu sie gegreizicht hen. Er iss net do, er iss vun de Dode uffgschtanne, yuscht wie er’s gsaat hot. Sehnt, do iss der Blatz, wu der Herr gelege hot. Nau geht gschwint un verzehlt seine Yinger: Er iss uffgschtanne vun de Dode, un sehnt, er geht eich varnenaus nooch Galilea hie. Datt sollt ihr ihn sehne.

Ich winsch all mei Blogleser en hallicher un friedliche Oschder!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close