En annere Schtorie: “Flache Eppel”

Guder Daag Blog Leser! Letschde Woch hawwich en Schtorie vun dem Kevin Sterner aus Montgomery Kaunty gedruckt. Well er hot mich en zwette “Schtorie” gschickt un es iss zu gut net mit eich zu deele. So do iss dem Kevin sei zwette Schtorie: Flache Eppel.

Flache Eppel

Viele Yaahre zerick hawwich en Eppelbaam ghatt, awwer es hot nie viel Obscht gewwe.  Doch hawwich mei Meindt uffgemacht eppes zu duh.

Aerscht, hawwich die alde Neschtwarrick abgeschnidde, unn ball hen viel nei Nescht vun de Schtumbe aagefange zu waxe, graad unn lang.  Sie hen deel Blumme druff ghatt, unn ich hab paar Eppel grickt, awwer’s waar net genunk.

Ich hab doch deel Fertiliser aagemacht.  Ich hab mit Geilemischt aagefange, mit deel Miracle Grow zammegemischt waar, deel gepulverte Viagra…nee, waart en Minutt…sell waar fer mei Gummere…sell iss en annere Schtorie, ass ich eich en annere Zeit verzehle muss…unn aa en Vaddel Teeleffel Bruumveggelmischt, ass mei guder Freind der Dick Savidge hot mir gerode.

Dann hawwich es uff die Nescht gschmiert, un mit rodi Schnur eigebunne, un hab “Heeli, Heeli, Hinkeldreck” iwwer sie gsaagt.  Well, net lang schpeeder gebt’s so viele Blumme uff die Nescht ass sie graad zammegedrickt waare.  Sie waare so eng gedrickt ass die Ieme kennde net neischaffe fer die Blumme zu beschtawwe.  Sie hen die Blumme mit ihre Schtecker neizuhewwele browiert, awwer sie hen sell net duh kenne.

Doch hawwich mich selwert duh misse.  Ich hab deel Eppelblummestaab gesammelt, un ich hab een vun de Duhhickies grickt, ass sie die verdrehte Grummbiere zu mache yuuse.  Es schnitt en Grummbier in ee groossi Schpeiral.  Ei, es schtellt der “Grumm” in “Grummbier”!  Ich hab des uff die Nescht gschtellt un rum un rum, nuff un runner geduh ass wie’n glee Bluug fer’s Blummestaab zu blantze.

urlWell’s hot recht gut gschafft.  Ich hab so viele Eppel grickt.  Wisst dihr, wann viele Eppel uffem gleich Nascht waxe, griege sie flache Seide wu sie sich gegeseidich beriere?  Well, mei Eppel waare so eng gedrickt iwwer die Nescht ass sie ganz flach waare sinn!

Noh hawwich paar flache Eppel zu mei Freind, der Steve Jobs naus in California gschickt.  Unn sell, liewe deitsche Leit, waar die Aagewwing fer’s Apple iPad.

Flache Eppel!  Sell iss mei Schtori

Do iss en Audio Klip: Flache Eppel

4 thoughts on “En annere Schtorie: “Flache Eppel”

 1. Jack Speese 11/07/2015 — 08:28

  Bravo! Weiter so! Sag dem Kevin, ich will sei Schtorie iewwer die Viagra un sei Gummere heere! Fer solche Gummere hemmer een Wadd, as ich aff selle Seite nit saage darf!!

 2. Jay Bigornia 11/07/2015 — 14:45

  Ich will meh Schtorie wie sell, sehe un lese!! Sell war arrig “entertaining” awwer Ich hab nau en hatt zeit zu iwwersetze. Ich brauch meh iewwing, beschtimmt!! Mach weiter so Doug!!

 3. Jah mussich aa zerschtimme. So ne Schtorie hawwich net gheert zidder mei Grempaep geschtaerrewe iss. Der hot iwwe Sclangedoktor, Hoopschlange, unn Haarschlange verzaehlt. Unn ebwohl er mir gesaat hot ass die Haarschlange ausgeschtaerrewe sinn bekaas nimman yuust Geili meh fer bluuge, ich hab eemol en Haarschlang doh in NMex gsehne unn ich kenn saage ass sie ferschur egsiste unn ich wees ass ‘s Geili inre neh gewwe henn, awwe die gans Sach ass sie en Gaulschwanzhaar am aafang waar . . . . Awwe mei Grempaep hot Stofft fer seini Schtories gebraacht, gell?

  Man, die ‘Flache Ebbel’ waar gut geschbinnt . . . unn aus nei Schtofft aa! Wunnerbaar!

  der bil ausme NM (unn neilich aus Texas bekaas ‘s leider keeni Aerwetschtelle in NM gewwe 😦 )

 4. Jack Speese 15/08/2015 — 08:31

  Haarschlange sinn ein warrichliches Dier! Ich hawwe sie selwwer gesehne. Nadierlich iss die Schtorie ass sie am Anfang en Gaulschwnzhaar waar yuscht ne Schtorie. Das Dier iss en Wurm, der as Parasit inn’n Koerpern vun Insekts un Ungeziffer wie Kaefer, Grashupfer, etc. lebt. Ich haww aa vun Hoopschlangen g’heert, un ich glawwe, Schlangedokter iss en annerer Naam fer ne Libelle. Wann du zum Beischpeel ne Schlange kaputt machst un sie nit widder finne kannscht, dann hemmer frieher g’satt, der Schlangdokter hot sie weggenomme un widder besser g’macht!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close