En Gschicht fer alle!

Guder Daag Blog Leser. ‘Sis Karfreidaag am Mariye un ich hab gedenkt, as en guder Poscht die Gschicht vun em Yesus sei Dod un sei Uffschtehung waerr. Sell kummt vun dem Ralph Wood sei Iwwersetzung vun es Evangelium vun Matthaeus.

Aus em achtunzwansichscht Kabiddle:

“Un wie der siwwet Daag verbei waar, sin Maria Magdalena un die annere Maria kumme in der Helling vum aerschde Daag, fers Graab zu sehne. Un sehnt, die Aerd hot aagfange gewaldich zu wackle, en Engel vum Herr iss vum Himmel runnerkumme, iss ans Graab gedrede, hot der Schtee weggerollt vun der Dier un hot sich druffgsetzt. Sei Gschtalt waar so hell wie der Blitz un sei Gleeder waare schneeweiss. Die Wechter waare vergelschtert, un hen wie dod datt gelege. Awwer der Engel hot die Weiwer gsaat: Farricht eich net. Ich weess yo. ass ihr Yesus suche wu sie gegreizicht hen. Er iss net do, er iss vun de Dode uffgschtanne, yuscht wie er’s gsaat hot. Sehnt, do iss der Blatz, wu der Herr gelege hot. Nau geht gschwint un verzehlt seine Yinger: Er iss uffgschtanne vun de Dode, un sehnt, er geht eich varnenaus nooch Galilea hie. Datt sollt ihr ihn sehne.”

Ich winsch all mei Blogleser en hallicher un friedliche Oschder!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close