Gleichscht du deitsche Ess-sache?

Guder Daag Blog Leser! Well ich bin widder do mit en neie Buch mit eich zu deele. Ee paar Woch zerick, hawwich en Blog Poscht iwwer em Patrick Donmoyer sei nei Buch iwwer Scheier Schtanne gschriwwe. Selle Woch will ich en Poscht iwwer em William Weaver sei nei Buch schriewe. Em Weaver sei Buch iss iwwer Deitsche Ess-sache, ihre Gschichte, ihre Reseete un ihre Blatz in net yuscht unsre Kuldur awwer in die Amerikaanische Kuldur.

Der Weaver iss en arrig bekannte Kerl wann es zu Ess-sache un Reseete kummt. Er iss en Ess-sache Gschichter un en Schreiwer vun viele Bicher wie “Culinary Ephemera: An Illustrated History” un “Sauerkraut Yankees: Pennsylvania Dutch Food and Foodways”. Er iss aa der Direktor vun em Keystone Center for the Study of Regional Foods and Food Tourism un behaldet die Roughwood Saame Versammlung fer Heirloom Ess-sache Blanze.

Do iss em Weaver sei Buch.
Do iss em Weaver sei Buch.

Mir kenne alle eenich sei, as nooch unsre Mudderschprooch, unsere Ess-sache sin die Nummer Zwee Schtick vun unser Kuldur. Viele Amerikaaner, die net Deitsche sin, kenne unsere Ess-sache wie Melassichriwwelboi odder Schnitz un Gnepp odder Pannhaas. Em Weaver sei nei Buch heesst: “As American as Shoofly Pie: The Foodlore and Fakelore of Pennsylvania Dutch Cuisine.” Sei nei Buch saagt alles was es gebt zu saage iwwer unsere Ess-sache. Der Weaver schreibt viel iwwer die Reseete die unsere Voreldere vun Deitschland nooch Amerikaa gebrocht hen un dann wie mir sie in Amerikaa verennert hen. Er hot en ganze Kabiddel yuscht iwwer Gnepp gschriwwe un en Kabiddel iwwer Seimawe, en Kabiddel iwwer Graut, Waffels, Grundsau un die Idea vun em Amisch Disch. Sei Research iss arrig gut geduh un er gebt der Leser so viel Information.

Awwer sell Buch iss net yuscht en Gschichtbuch es ganz langweilich iss, nee, sell macht arrig viel Gschpass es zu lese. Oft hawwich gelacht un aa oft hawwich eppes vun sellem Buch gelannt . Es hot mich erinnert uff Ess-sache die mei Grossmudder gekocht hot. As ich am lese waar, kennt ich alles widder schmecke un rieche. Am End sei Buch hot der Weaver viele Reseete drinn gschriwwe, so der Leser alles fer sich selwer koche un backe kennte!

Do iss eppes vun em Buch, as ich arrig inderesannt gfunne hab: “Ess-sache, wie Kuldur, bleibt net schtill; selles Buch iss iwwer Ess-sache die am Geh sin, Ess-sache die gehne vun alde Wege nooch neie Identities, neie Authenticities, un vor allem nooch en neie kochliche Schtimm.”

Ich kann sell Buch net genunk empfehle. Wann du en Kopie kaafe witt, klick mol do: Dem Weaver sei Buch.

Do iss en Audio Klip:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close