Videos sin faddig, nau saagt eiere Freinde!

Guder Daag Blog Leser! Well, ich bin endlich zerick. Uff em Freidaag hawwich mei letschde Video fer mei Series gemacht. Am End hawwich 41 Videos gemacht. Ich hab geschder in YouTube geguckt un hab gsehne as mei aerschde Video hot meh as 800 Views ghatt! Ich kann sell net glaawe. Ich bin aa erschtaunt as ich so viel E-Poschts un Comments grickt hab. Viel Leit, vun weit un breet hen mir eppes gschriwwe. En Bu vun Sudafrika, ya du hoscht sell recht gelese, Sudafrika, hot mir en E-Poscht gschriwwe. Er waar arrig dankbaar as ich die Videos gemacht hab. Nau kennt er sei Deitsch verbessere un yuuse. Ich weess net sei Gschicht, awwer Sudafrika, harriyessus!

Ich hab aa viel E-Poschts vun all iwwer Amerikaa un Deitschland aa grickt. Viel Leit sin froh as es endlich eppes uff re Internet gebt, wu sie eppes vun re Grammatik lanne kenne. Ich winsch as ich meh Geld hett um bessere (meh Professional) Videos zu mache, awwer ich bin aa froh mit was ich gemacht hab.

All die Videos un die Power Points fer die Lessons sin all in ee Blatz: padutch101.wikispaces.com. Seid so gut un saagt eppes an all eiere Freinde die Deitsch lanne wolle. Bsucht die Website un losst mich mol en Comment!

Naegschde Freidaag, der aerschde Matz, waerr ich widder daheem in Barricks Kaunty sei. Ich bin eigelaade uff em Pennsylvania German Hour uff em BCTV zu sei. Ich waerr iwwer die Videos schwetze un aa iwwer wie die Internet unsere Schprooch helfe kann. Naegschde Woch waerr ich en Link zu re Show poschde. Bis dann, macht’s gut un bleibt gsund!

Do iss en Audio Klip: Videos sin faddig, nau saagt eiere Freinde!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close