Advent: en drittes Vorleses!

Guder Daag Blog Leser! Well ‘sis so weit kumme as es die dritte Woch vun Advent do iss. Ich bin ready fer es Grischtkind zu bewillkumme, ich hoff as eich aa ready seid. Heit, der 14. Diesember, iss en drauriger Daag fer uns do in Amerikaa. Heit hot es widder en Schiesserei uff en Schul gewwe un meh as 20 Leit, viele devun Kinner, sin gschtarewe. Mei Hatz un Bede sin mit de Familiye die ihre Kinner heit verlore hen. Oft kann ich net verschteh ferwas es iewele Leit in re Welt gebt, heit denk ich aa an soddiche Gedenke. Mir misse allsfatt nooch an Gott glaawe un die grosse Pickder vun sei grosse Gschenk fer uns seh un denke. Ich winsch eich en hatzvoller Woch un Fried uff unsre Welt.

Lukas 2: 26-45

Un im segschde Munet iss der Engel Gabriel vun Gott in en Schteddel in Galilea gschickt warre, as Nazareth heesst, zumme Meedel, as mit me Mann naames Joseph verschproche waar un Maria gheesse hot. Der Engel iss zu re kumme un hot gsaat: “Ich griess dich, du Seelichi! Der Harr iss mit dir.”

Awwer sei Wadde hen sie verschrocke un sie hot gedenkt: Was fer en Gruss iss des? Un der Engel hot re gsaat: “Farricht dich net, Maria; du hoscht Gnaade bei Gott gfunne. Nau meind, du sollscht schwanger warre un en Buh griege un du sollscht em der Naame Yesus gewwe. Der soll en Groosser waare un en Soh vum Heechschte heesse, un Gott der Harr will em der Droon vun seim Vadder Daavid gewwe. Er soll en Keenich iwwers Haus Yakob in Ewichkeit sei un sei Reich soll ken End hawwe.”

Noh hot die Maria em Engel gsaat: “Wie kann des sei? Ich hab yo seilewe nix mit me Mann zu duh ghatt.” Der Engel hot re geantwatt: “Der Heilich Geischt soll iwwer dich kumme un die Graft vum heechschte Gott soll dich iwwerschadde. Dewege soll es heilich Wese, as vun dir kummt, Goddes Soh heesse. Un die Elisabeth, weescht, as in deinre Freindschaft iss, draagt aa en Buh unnich em Hatz un iss schunn alt. Nau geht sie schunn im segschde Munet, die wu die Leit gsaat hen, sie waerr unfruchtbaar. Bei Gott iss ken Ding unmeeglich.”

Un die Maria hot gsaat: “Ya, ich duh, was der Harr heesst. Es soll mer so geh, wie du gsaat hoscht.” Un der Engel hot sie verlosse.

Net lang druff hot sich die Maria gschwint uff der Weg in die Barrye nooch re Schteddel in Yudea gemacht, iss ins Haus vum Zacharias kumme un hot die Elisabeth gegriesst. Wie die Elisabeth ihre Gruss gheert hot, iss es Kind in ihrem Leib ghupst. Un die Elisabeth iss voll vum Heiliche Geischt warre un hot laut gerufe: “Seelich bischt du as Weibsleit un seelich iss die Frucht vun deim Leib! Wuher kummt mer’s Glick, as meim Harr sei Mudder zu mer kummt. Weescht, wie ich dei Gruss gheert hab, iss es Kind in meim Leib aus Freed ghupst. Seelich bischt du, weil du geglaabt hoscht. Was dir der Harr gsaat hot, soll vollfillt waerre.”

Do iss en Audio Klip: Advent – en drittes Vorleses!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close