En Bresident aus Pennsylvaania!

Guder Daag Blog Leser! Well, letschde Woch hawwich iwwer der Bresident Lincoln gschriwwe. Mariye is de Bresidents ihr Daag so ich hab gedenk as ich en Blog Poscht iwwer der eenigschde Bresident vun Pennsylvaania, der James Buchanan, schreiwe will.

Der James waar in en Blockhaus in Cove Gap, Franklin Kaunty uff em 23 Abrill, 1791 gebore. Sei Daadi waar en Gschaftsmann un sei Eldre waare Scots-Irish gewest. Sei Daadi is vun Ireland in 1783 nooch Pennsylvaania ausgewandert. Der James waar der zwett vun elf Kinner, drei davun sin as Boppli gschtarewe. Sei Gebottsblatz is nau en Schtaat Park in Franklin Kaunty. In 1797, iss sei Famiye noch Mercersburg gezoge. Der James iss dann nooch em Dickinson College in Carlisle gange wu er Recht gelannt hot. Nooch Dickinson iss er nooch Lengeschder gange un waar en Rechtsmann.

Der James Buchanan as Bresident.

Er hot as Representative un Senator vun Pennsylvaania in Waschington DC gschafft. Er waar aa en Minister zu England fer Bresident Franklin Pierce un der Minister zu Russland fer Bresident Andrew Jackson. In 1856, hen die Demokraate der Buchanan fer Bresident uffgnumme. Er hot die Lektion gewunne. Er waar der eenigschde Bresident der net gheiert waar. Frieher in sei Lewe waar er mit der Anne Coleman engaged, awwer sie iss yung gschtarewe. Wann er Bresident waar, hot sei Schwester die Role vun “re Aerschde Fraa” gnumme.

Sei Bresidential Yaahre waare vun 1857-1860. Darrich sei Bresidential Zeit iss viel bassiert. Der Dred Scott Case: en wichdige Supreme Court Haerrsching fer Schklaaferei, Bloody Kansas: en gleene Grieg in Kansas iwwer Schklaaferei, die Economic Panic vun 1857 un am End, der Aagriff uff Fort Sumter un der Aafang vun em Birgergrieg. Aa darrich sei Zeit in em Weiss Haus sin drei neie Schtaate in em Land kumme: Minnesota, Oregon un Kansas.

Dem Buchanan sei Denkmol in Pennsylvaania.

Der James Buchanan iss uff em aerschde Tschunn in 1868 gschtarewe. Es gebt en Denkmol in Waschington DC un en Schtaat Park in Pennsylvaania fer der Bresident. Aa, kammer sei Haus: Wheatland in Lengschder heitzudaage bsuche. Fer viel Gschichtleit, iss der Buchanan een vun der arigschde Bresidents alle Zeit. Viel Leit saage as ‘sis sei Schuld as der Birgergrieg bassiert iss. Ich weess net eb sell Recht iss odder net. Ich weess as unser Land in arrig viel Druwel waar wann er nooch Waschington kumme iss. Zum Glick iss der Lincoln graad hinnich em Buchanan in em Weiss Haus kumme! Awwer, es macht nix was die Leit saage, ich bin schtolz as en Bu vun Pennsylvaania en Bresident waar. Vielleicht in em Zukunft waerre mir nooch en annere hawwe. Was denkt eich?

Dem Buchanan sei Denkmol in Waschington DC.

Do is en Audio Klip: En Bresident aus Pennsylvaania!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close