Karebs Schmeise!

Guder Daag Blog Leser! Alle Yaahr baut sellre Zeit gebt es viele Feschde do in Amerikaa. Die Feschte sin entwedder fer Schpotyaahr, Schpuckowed, odder Feschde fer yuscht Handwarricke fer Grischtdaag zu verkaafe. Baut zwee Woch zerick hot es en neie Fescht fer uns do in Midde Pennsylvaania gewwe: Karebs Schmeise! Nau ich weess as es so en Fescht in annere Aadeele vun Amerikaa schunn lang gebt, awwer fer uns waar es eppes Nei.

Die Leit uff re Fescht!

Die Naame saagt graad was es is: Karebs waerre lang un weit gschmisse. Awwer, wie un fer was? Well, loss mich mol so aafange: Es Fescht waar bei re Bald Eagle Schtaat Park do in Howard, PA. Datt gebt es en grosse See mit en Beach un en Blatz fer Picknicke zu mache. Unsre Feierkumpanie hot es Fescht gschponsert. Uff Englisch hot es “Punkin’ Chunkin” gheesst.

Es hot Live Myusick gewwe. Selle Baend hot Bluegrass gschpielt.

Es Fescht is vun 10 bis 4 Uhr gewest. Sie hen viel Essblatze, Leit die Handwarricke verkaaft hen, Live Myusick un nadierlich hen sie viele Karebs gschmisse. Die Esse waare dypical Feschtesse wie Dreche Kuche, Waschtbrot, Pizza, Kuchle, Kaffi, un warmes Eppelseider. Die Live Myusick waare alle Druppe die Local waare. Viel Leit hen ee paar Grischtdaag Gschenke fer Familye kaaft.

Der grosse Katapult!

Nau zu de Karebs Schmeise! Die Feierkumpanie hot en grosse Katapult gebaut un dann hot es en annere Mann gewwe, der sei eegne Katapult gebrocht hot. Seinre waar gleener as die Feierkumpanis. Sie hen en grosse Haufe vun Karebs. Alle fimf Minudde odder so hen sie en annere Karebs gschmisse. Wann sie ready waare, hen all die Leit datt vun 5 bis 1 gezaehlt, dann wann mir zu 0 kumme sin, sin die Karebs weit, lang un hoch geflogge! Aye yummer sin sie weit gange! Ich waar arrig iwwerfalle wie weit sie gange sin! Wann sie es Wasser gedroffe hen, sin sie sofort uffgeblose. Dann hen all die Leit so laut gegrische! Es hot arrig viel Gschpass gemacht. Die Kinner datt hen es arrig viel gegliche!

En Karebs drefft es Wasser.

Der Daag waar eppes abbadiches, un ich hab net gemisst zu bezaahle rei zu geh! Die Feierkumpani hot schunn gsaat as naegschdes Yaahr will sie es widder duh! Ich kann net waarde!

Do is en Audio Klip: Karebs Schmeise

1 thought on “Karebs Schmeise!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close