Nooch en annere deitsche Bresident!

Guder Daag Blog Leser! Well, var letschde Woch hawwich mei Blog Poscht iwwer der Dwight Eisenhower gschriwwe. Ich hab gsaat as er der eenzigschde amerikaanische Bresident mit deitsche Voreldre waar. Frieher selle Woch hawwich en EPoscht vun dem Frank Kessler grickt. Er hot mich gsaat as es en annere US Bresident mit deitsche Voreldre gebt: der Herbert Hoover. Nooch glee bissel Research, hawwich gefunne as der Frank Recht hot! So heit will ich glee bissel iwwer dem Herbert Hoover sei deitsche Familyegschichte schreiwe.

Dem Herbert Hoover sei Gross-gross-grossdaadi waar der Andreas Huber. Der waar am 23. Yenner im Yaahr 1723 in Ellerstadt, Deitschland gebore. Er is uff em Schiff: “Two Sisters” as er yuscht 15 Yaahre alt waar nooch Amerikaa kumme. Er waar aerscht in Lancaster Kaunty wu er sei Fraa, die Margaret Catherine Pfoutz gheiert hat. Er un sei Fraa hen ihr aerschdes Haus in Fredrick Kaunty, Maryland ghatt. Baut Yaahr 1750, hot der Andreas sei Naame zu Andrew Hoover verennert. Im Yaahr 1772 hot dem Andrew sei Familye mit en Oxenwaagli nooch Randolph Kaunty, Nadd Carolina gebracht. Die Hoovers hen datt en Kunnemiehl gebaut. Es waar en wichdige Miehl darich die Revolutionary Grieg.

Datt is der Herbert Hoover, der 31. Bresident.

Viel Yaahre schpaeder is en annere Hoover aa wichdig: der Herbert Hoover. Er waar uff em 10. Auguscht 1874 in Iowa gebore. Er waar der 31. Bresident gschwischich die Yaahre 1929 un 1933. Nooch em aerschde Welt Grieg waar er unnich dem Bresident Woodrow Wilson der Secretary vun Commerce un er hot Bisnesse ermuntert sie selwer zu reggeliere. Der Hoover waar en Republikaner der fer sei Rechtschaffeheit bekannt waar. Er waar im Weiss Haus wann der Stock Maket in 1929 zammegegracht hot. Un mir wisse as sell waar der Aafang vun der Great Depression. Er hot in “Rugged Individualism” geglaabt un sell meent as er die Leit ken direkt Hilfe darich die Great Depression gewwe hot. Mir wisse aa as in die Leckschun vun 1932, as der Franklin Roosevelt  der Hoover geglobb hot.

Sell is wie der Herbert sei Naame gschriwwe hot.

Do is en Audio Klip: Nooch en annere deitsche Bresident!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close