En Oschder Poscht fer alli-epper!

Guder Daag Blog Leser! Selle Woch is der Oschder ihr Fescht so ich hab gedenkt as en guder Poscht waerre die Gschicht vun dem Yesus sei Dod un sei Ufferschtehing. Letschdes Yaahr hawwich iwwer mei Familye ihre Oschder Traditions gschriwwe awwer selles Yaahr denk ich mir solle an die Grund fer es Fescht denke. So, do is dem Yesus sei Gschicht vun de varzehte, fimfzehte un sechzehte Kabiddel em Evangelium vum Markus. Selle Iwwersetzing is vun der Ralph Charles Woods. Er hot es im Yaahr 1968 fer die Pennsylvaania Deitsche Gsellschaft geduh. Viel Gschpass bei Heere!

Do is en Audio Klip: Dem Yesus sei Gschicht.

Ich winsch all mei Blog Leser en halliche Oschder!

1 thought on “En Oschder Poscht fer alli-epper!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close