En luschdige Gschicht!

Selle Woch hawwich gedenkt as ich en luschdige deitsche Gschicht, die ich gheert hab, mit eich deele. Selle Gschicht waar vun dem William Rupp (1911-1966) “der Busch Knibbel” verzaehlt.

En alde Bauer is mol nooch Atlantic City gange fer sich blessiere un hot er een vun dem grosse Wattshaus uffgschlagge. Der ganze Daag is er rumgeloffe uff em Boardwalk un bis Oweds waar er miet un de Fiees henne gebrennt wie alles. Es waar ihm gsaat as salzich Seewasser waerr arrig gut un der hot ausgemacht aa die Fiees mol ins Wasser schtecke fer ee while.

Er is zerick am Wattshaus, hot en Eemer grickt, un is nunner ans Wasser fer dich deel zu hole. Es waare nooch viel Leit in em Wasser un schtickt aa waar der Lifeguard. Er hot sich bekannt gemacht un hot gfroogt eb ams Recht waerr vun en Eemer voll Seewasser zerick nemme in seine Schtubb fer de Fiees zu soake.

Der Lifeguard hot gemehnt ‘sis waerr allrecht mit dem un so es Wasser datt waar, un der Bauer hot ihm gfroogt was koschdet? Der Kaall hot gsaat en Vaddel Dollar waerd sei. Der Bauer hot sei Seewasser bezaahlt, is zerick nooch em Wattshaus, hot die Fiees drin gsoaked, un es hot gut gschafft. Der Bauer hot so gut Gefiel druff as er ausgemacht hot, er geht Mariyets frieh fer nooch en Eemer voll Wasser un denn de Fiees noochemol soake eb er widder an laafe geht fer der Daag.

Maryiets frieh is er naus un nunner an der See gange. Ken Mensch waar datt. Der Lifeguard waar aa net datt. Es Wasser waar arrig nidder, der See waar weit drauss. ‘Sis waar viel weiter drauss als Oweds davor. Darrich die Nacht waar es Wasser nausgange, wie is eppe dutt vun Zeit zu Zeit am See.

Der Bauer hot es Ding mol ee while aageguckt un de Kopp gegrazt. Der Verschtand hot ihm schier gaar schtill gschtanne. Er hot widder gedenkt an em Vaddel das er der Lifeguard gewwe hot Oweds davor vun em Eemer voll Wasser. Er hot der See widder aageguckt. Es Wasser waar nidder un weit drauss. Harriyesses!, hot er gsaat, was seller Kaall awwer nooch en Business geduh hot Gschdrowed!

Do is en Audio Klip: En luschdige Gschicht

1 thought on “En luschdige Gschicht!

  1. Tolle Gschicht!

    Die kumt mir aarig bekannt voor.

    Gruß Stefanie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close